Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden vzw Muzaïek

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid

 1. Door in te schrijven overeenkomstig artikel 2, verklaart u kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en erkent u deze te begrijpen en te aanvaarden.
 2. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prestaties, diensten en overeenkomsten van Muzaïek, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen.
 3. Muzaïek is slechts verbonden tot uitvoering van haar verbintenissen na uw aanvaarding van deze algemene voorwaarden en betaling van de prijs overeenkomstig artikel 2.

ARTIKEL 2 – Inschrijvingen

 1. De deelnemers kunnen telefonisch of via de website inschrijven voor één of meerdere activiteiten. Bij uw eerste aanmelding zal u als gebruiker gevraagd worden om u online te registreren en een account aan te maken.
 2. Men kan enkel inschrijven voor een volledige activiteit, tenzij anders vermeld. Inschrijvingen ontvangen tijdens een inschrijvingsperiode worden behandeld volgens het principe ‘first come, first served’ en dit totdat het maximaal aantal deelnemers is bereikt.
 3. Wanneer een activiteit volzet is, kan er telefonisch of via de website ingetekend worden op de wachtlijst. U zal dan van Muzaïek een bericht ontvangen van zodra er opnieuw een plaats vrijkomt.
 4. Deelnemers die afzien van hun telefonische of elektronische inschrijving worden verzocht dit zo snel mogelijk aan ons door te geven. We vermijden zo onnodig lange wachttijden voor deelnemers op de wachtlijst.
 5. Binnen een week na de inschrijving ontvangt de deelnemer een bevestiging en een uitnodiging tot betaling van het inschrijvingsgeld. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. De bevestiging blijft veertien (14) dagen geldig na ontvangst van de uitnodiging tot betaling. Gelieve binnen deze periode het volledige bedrag te betalen, zoniet vervalt de voorrang van inschrijving en stelt Muzaïek de plaats opnieuw open. Bij een laattijdige inschrijving (minder dan 14 dagen voor aanvang van de activiteit), dient de betaling voor aanvang van de activiteit te gebeuren.
 6. Indien de deelnemer op medisch vlak een speciale behandeling behoeft (bv. medicatie, allergie…) is het noodzakelijk dat Muzaïek hiervan op de hoogte is. U verbindt er zich daarom toe om:
  1. Alle noodzakelijke en nuttige informatie bij de online inschrijving te vermelden op de medische fiche;
  2. Deze informatie te bespreken met de verantwoordelijke van de activiteit uiterlijk bij de start van de activiteit.
 7. Minimum 10 dagen voor aanvang van de activiteit vindt u op uw account alle praktische info terug. Deze info wordt eveneens bezorgd via e-mail.

ARTIKEL 3 – Prijs

 1. Alle door Muzaïek gehanteerde prijzen worden gerekend in euro. De prijs omvat de deelname aan de activiteit (inclusief begeleiding, eventuele tussendoortjes, opvang…).
 2. Kortingen die toegekend worden voor bepaalde activiteiten, staan vermeld op de website onder ‘vragen’. De kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden automatisch verrekend. Onrechtmatig verkregen kortingen worden teruggevorderd. Kortingen dienen op het moment van inschrijving toegevoegd te worden en worden nooit terugbetaald.

ARTIKEL 4 – Annulering & afwezigheid

 1. De deelnemer heeft op elk moment het recht om de inschrijving te annuleren. Annulaties moeten steeds schriftelijk gebeuren via mail (informatie@muzaiek.be). Afhankelijk van de termijn waarbinnen de annulatie gebeurt (zie hieronder), wordt het door de deelnemer gestorte bedrag deels of volledig terugbetaald.
  1. Annulatie meer dan 1 maand voor de start van de activiteit: Wij storten het bedrag terug op de rekening, maar rekenen een administratieve kost aan van 20% van de deelnameprijs.
  2. Annulatie minder dan of gelijk aan 1 maand voor de start van de activiteit: Wij storten 50% van de deelnameprijs terug op de rekening.
  3. Annulatie tijdens de activiteit: Dit kan alleen met een doktersattest. Uw schriftelijke aanvraag tot terugbetaling moet ons uiterlijk binnen de 5 werkdagen bereiken samen met het doktersattest. Er wordt een compensatie van de verloren dagen toegekend en teruggestort op de rekening.
 2. In uitzonderlijke omstandigheden of bij te weinig inschrijvingen kan een activiteit geannuleerd worden of veranderen van locatie. U wordt hiervan per e-mail op de hoogte gebracht. Aan de reeds ingeschreven deelnemers wordt het betaalde inschrijvingsgeld integraal terugbetaald.

ARTIKEL 5 – Activiteit

 1. Het programma van een activiteit geldt steeds als indicatief. In uitzonderlijke omstandigheden kan het immers gebeuren dat er een wijziging is in het programma. Muzaïek zal steeds trachten hiervoor een waardig alternatief te bieden. Een terugbetaling van het inschrijvingsgeld als gevolg van een programmawijziging binnen de gekozen activiteit, is niet mogelijk.
 2. Muzaïek behoudt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer, omwille van zijn/haar ontoelaatbaar gedrag, wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waaraan niet deelgenomen is na de activiteit terugbetaald worden. Hierbij rekenen we een administratieve kost aan van 20 euro.
 3. Roken en alcoholische dranken zijn voor elke deelnemer en begeleider verboden tijdens de volledige activiteit.
 4. Toelating om vóór het einde van de activiteit te vertrekken, zal enkel in dringende gevallen gegeven worden en alleen na persoonlijk contact met de verantwoordelijke ter plaatse. Hiervoor wordt echter geen prijsvermindering voorzien.
 5. Muzaïek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en/of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen. Verloren voorwerpen kunnen op afspraak afgehaald worden op het Muzaïek-secretariaat, Brugsevaart 136 bus 002, 9030 Mariakerke.

ARTIKEL 6 – Aansprakelijkheid en verzekering

 1. Muzaïek (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) streeft ernaar om elke activiteit veilig te laten verlopen. De deelnemer erkent en aanvaardt echter dat bij bepaalde activiteiten (bv. dans, spel…) nooit alle risico’s kunnen worden uitgesloten. Muzaïek is dan ook niet aansprakelijk voor lichamelijke of stoffelijke schade die het gevolg is van dergelijke niet op redelijkerwijze voorzienbare risico’s.
 2. Muzaïek (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar fraude, bedrog of opzettelijke fout. Voor overige fouten (met inbegrip van zware fouten) is Muzaïek niet aansprakelijk.
 3. Voor zover Muzaïek bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit de fout, met inbegrip van hun fraude, bedrog, zware en/of opzettelijke fout van deze derden.
 4. Iedere aanspraak tot schadevergoeding lastens Muzaïek vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 3 jaar na de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn.
 5. De aansprakelijkheid van Muzaïek kan niet worden ingeroepen wanneer het geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan gevallen van overmacht, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals oorlog, extreme weersomstandigheden, onlusten, besmettelijke ziekten, exploitatie-ongevallen, brand, overstroming, hoog ziekteverzuim, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), enz. Muzaïek is niet verplicht om het ontoerekenbaar en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Overmacht geeft in geen geval recht op een schadevergoeding.
 6. Alle deelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke schade ten gevolge van deelname aan de activiteiten van Muzaïek. Stoffelijke schade, zoals schade veroorzaakt aan brillen, kledij, horloges en andere persoonlijke bezittingen, evenals moedwillig veroorzaakte schade wordt niet gedekt door de verzekering. Verlies of diefstal is evenmin verzekerd. Kostbare voorwerpen zoals gsm, iPod, laptops… laat je dus best thuis.Ingeval de schade door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Muzaïek in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.
  Schade veroorzaakt door de deelnemer wordt vergoed door de deelnemer. Bij vragen over de verzekering kan u steeds terecht op het nummer 09/311 67 17.

ARTIKEL 7 – Varia

 1. Indien een (gedeelte van een) bepaling van de algemene voorwaarden en elke met Muzaïek gesloten overeenkomst ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van algemene voorwaarden en elke met Muzaïek gesloten overeenkomst niet beïnvloeden.
 2. Muzaïek houdt zich het recht voor om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder hiertoe enige reden te moeten opgeven. Iedere wijziging aan de algemene voorwaarden zal worden bekendgemaakt door middel van een verwittiging op de thuispagina van de website.
  U ontvangt een verwittiging van deze wijziging wanneer u na deze wijziging voor het eerst een inschrijving doet via uw account. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn voor u van toepassing en u zal maar opnieuw een inschrijving kunnen voltooien, nadat u zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de gewijzigde versie. U zal dus maar kunnen blijven genieten van de door Muzaïek aangeboden diensten indien u zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard met de gewijzigde algemene voorwaarden.
 3. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, ten laatste 5 werkdagen na de activiteit.

ARTIKEL 8 – Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 1. De algemene voorwaarden en elke met Muzaïek gesloten overeenkomst, is onderworpen aan het Belgisch recht.
 2. Elke betwisting met betrekking tot de algemene voorwaarden en de totstandkoming, uitvoering, interpretatie en beëindiging van elke met Muzaïek gesloten overeenkomst, valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Gent met afdelingen te Gent.